Arbeidsdeal: Opleidingsplan

Wat is een opleidingsplan?

Er werd wettelijk vastgelegd dat elke werkgever die minstens 20 werknemers telt jaarlijks voor 31 maart een opleidingsplan moet opstellen.
Minimum 1 keer per jaar moet dit aan de werknemers of hun vertegenwoordigers worden voorgelegd. Als je werknemers of hun vertegenwoordigers akkoord gaan, kan je ook een plan voor meerdere jaren opstellen.

In dat plan noteer je welke formele en informele opleidingen in de onderneming worden aangeboden. Je duidt ook aan voor welke doelgroep van werknemers elke opleiding bedoeld is en je geeft mee op welke manier je aandacht besteedt aan enkele specifieke doelgroepen die het moeilijke hebben op de arbeidsmarkt.

Formele opleidingen:

Door lesgevers of opleiders ontwikkelde cursussen of stages die:

 • In grote mate georganiseerd worden door de opleider of opleidingsinstelling
 • Doorgaan op een locatie die van de werkplek gescheiden is
 • Gericht zijn op een groep leerlingen
 • Ontwikkeld en beheerd worden door de werkgever of door een externe partij

De opleidingen die Productief.eu aanbiedt vallen hieronder.

Informele opleidingen:

Informele opleidingen zijn opleidingen die niet aan de voorwaarden voor formele opleidingen voldoen, maar die wel betrekking hebben op het werk. Die opleidingen moeten aan deze voorwaarden voldoen:

 • De individuele werknemers of groep van werknemers organiseren de opleidingen in grote mate zelf (de tijd, de plaats en de inhoud van de opleiding)
 • De inhoud van de opleiding komt tegemoet aan de individuele behoeften van de werknemers om bij te leren op de werkplek
 • Er moet een rechtstreeks verband zijn met de werkplek en het werk. Ook deelname aan conferenties, beurzen,... voor leerdoeleinden valt daaronder
   

Aan welke specifieke doelgroepen moet je aandacht besteden?

 • Werknemers van 50 jaar of ouder
 • Werknemers met een handicap
 • Werknemers met een nationaliteit van een land dat niet tot de EU behoort
  • Werknemers van wie minstens één van de ouders een dergelijke nationaliteit heeft, vallen hier ook onder
 • Specifieke opleidingen voor knelpuntberoepen
  • Daarmee worden beroepen bedoeld waarvoor er binnen de sector (bijna) geen geschikte kandidaten te vinden zijn

In de opleidingsplannen moet ook rekening gehouden worden met de genderdimensie.